غلبه بر محیط قلیایی بتن

بتن مسلح به الیاف شیشه ( جی اف آر سی / Glass Fiber Reinforced Concrete ؛ GFRC )یک ماده کامپوزیت، شامل یک ملات از سیمان هیدرولیکی و الیاف شیشه ی بریده شده می باشد.

الیاف شیشه باعث بهبود خواص مکانیکی بتن می شود.  اما محیط قلیایی بتن در طول زمان با تخریب الیاف شیشه، باعث ایجاد تغییر در خواص مکانیکی بتن جی اف آر سی (GFRC  ) و سست شدن آن می شود. برای کاهش تاثیرات ناشی از محیط قلیایی سیمان از الیاف شیشه ی مقاوم در محیط های قلیایی با وزن حجمی مشخص و برخی افزودنی های مجاز استفاده می شود.  تاکنون آزمایش های متعدد ثابت کرده که افزودن الیاف  به مقدار قابل توجهی شکل پذیری و مقاومت خمشی بتن را بهبود می بخشد و افزودن تا حد مشخص شده، باعث بیشتر شدن مقدار مدول گسیختگی نهایتا افزایش طاقت بتن می شود. اطلاعات بیشتر درباره الیاف شیشه مصرفی در بتن جی اف آر سی در مقاله ویژگی الیاف شیشه مصرفی در بتن الیافی ( جی اف آر سی ) موجود می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید کارشناسان فنی ما شما را راهنمایی می کنند.

GFRC جی اف آر سی چیست ؟

GFRC) Glass Fiber Reinforced Concrete)  بتن مسلح شده با الیاف شیشه جی آر سی یا جی اف آر سی بتنی است که توسط الیاف شیشه مسلح

Read More »

جی ار سی در مهندسی

جی ار سی ماده ای را به معماران و مهندسان ارائه می دهد که بلند پروازانه ترین طرح ها را می توان از آن ایجاد کرد.

Read More »